Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia

Acta Universitatis Nicolai Copernici (AUNC), Ekonomia - jest czasopismem ukazującym się od 1972 roku. Stanowi ono szerokie forum wymiany myśli w zakresie ekonomii. Periodyk ten daje szansę autorom na prezentację wyników swojej pracy szerszemu otoczeniu, a dzięki temu na wzbudzenie dyskusji w środowisku ekonomicznym. Czasopismo ma charakter ogólnopolski, stąd łamy czasopisma są otwarte dla autorów z różnych ośrodków ekonomicznych w Polsce, jak również z zagranicy. Pismo koncentruje się na zagadnieniach związanych z ekonomią międzynarodową, polityką regionalną, analizą wahań cyklicznych gospodarki i jej poszczególnych sektorów, funkcjonowaniem rynku finansowego, rynku usług, rynku dóbr oraz rynku pracy, wykorzystaniem metod ilościowych z zastosowaniach ekonomicznych, w tym prognozowania, historią doktryn ekonomicznych.
W AUNC, Ekonomia, publikowane są głównie artykuły w języku polskim, jednak akceptowane są także artykuły w innych językach.

Czasopismo dostępne jest zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej, przy czym wersja drukowana jest wersją pierwotną (p-ISSN: 2080-0339, e-ISSN: 2392-1269). Wydawane jest ono w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons

Serwisy abstraktowe i indeksowe

Czasopismo Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia jest uwzglednione w następujących serwisach abstraktowych i indeksowych: Pismo znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Wykaz czasopism naukowych, część B, poz. 72, rok 2015) - 7 punktów.

© WNEiZ, 2009 -