Tomy XXVI i XXVII

 
XXVI
Spis treści:
 1. Adam Bednarski, Niepewność w zarządzaniu przyszłością banków i przedsiębiorstw w Polsce i na świecie – studium uwarunkowań sprawnościowych i etycznych, s. 3
 2. Urszula Kałążna-Drewińska, Instrumenty marketingowe firm produkcyjnych , handlowych i usługowych, s. 25
 3. Marek Drewiński, Marketing instytucji publicznych, s. 33
 4. Aleksander Jakimowicz, Pierwszy i drugi problem R. F. Harroda, s. 37
 5. Włodzimierz Karaszewski, Ewa Siemińska, Józef Stawicki, Inwestycje przedsiębiorstw w okresie transformacji, s. 55
 6. Bożena Kołosowska, Działania banków na rynku papierów wartościowych, s. 69
 7. Wojciech Kosiedowski, Restrukturyzacja gospodarki regionalnej w krajach Europy Środkowej w świetle procesu integracji europejskiej, s. 81
 8. Eulalia Skawińska, Andrzej Kozłowski, Orientacje marketingowe spółdzielni mleczarskich – realia i perspektywy, s. 97
 9. Aleksander Krafft, Goenter Urlich, Zenon Wiśniewski, Regionalna polityka strukturalna w Republice Federalnej Niemiec, s. 111
 10. Agata Kubiczek, Statystyczny obraz niepełnosprawnych w Polsce, s. 123
 11. Katarzyna Lasoń, Ulgi inwestycyjne, s. 133
 12. Maria Marszałkowska, Zmiany w strukturze majątku trwałego (na przykładzie państwowych i sprywatyzowanych przedsiębiorstw), s. 143
 13. Tomasz Skąpski, Dynamiczny model wariancji w badaniu ryzyka finansowego, s. 155
 14. Czesław Sobków, Piotr Jaworski, Dochody gospodarstw rodzinnych prowadzonych przez młodych rolników w okresie transformacji systemowej, s. 165

 
XXVII
Spis treści:
 1. Jerzy Tomala, Wstęp, s. 3
 2. Peter Friedrich, Następstwa przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, s. 5
 3. Zenon Wiśniewski, Zarządzanie przez synergię drogą do sukcesu firmy, s. 13
 4. Barbara Polszakiewicz, Niemiecki model ekonomiczny jako alternatywa modelu amerykańskiego, s. 21
 5. Aleksander Jakimowicz, Wahania koniunkturalne w ujęciu nowej klasycznej makroekonomii, s. 29
 6. Artur Piotrowicz, Wybrane aspekty zarządzania innowacjami w gospodarce rynkowej, s. 41
 7. Adam Bednarski, Imperatywy nowego myślenia w zarządzaniu, s. 53
 8. Claus Dieter Witt, Procesy przemian w przedsiębiorstwie i uzyskiwanie kompetencji ekologicznej w transformacji ustrojowej, s. 65
 9. Jarosław Kozera, Planowanie strategiczne w opiece zdrowotnej, s. 71
 10. Bożena Kołosowska, Wybrane zagadnienia oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw (wyniki badań empirycznych), s. 81
 11. Włodzimierz Karaszewski, Ewa Siemińska, Majątek trwały i inwestycje przedsiębiorstw w procesie transformacji (refleksje na podstawie badań empirycznych), s. 97
 12. Eulalia Skawińska, Marian Rosik, Alina Rocka, Joanna Petrykowska, Uwarunkowania rozwoju cukrownictwa w Polsce, s. 113
 13. Jean R. Messier, Gilles Poirier, Tomasz Skąpski, Krótkookresowa prognoza sprzedaży w dużym przedsiębiorstwie handlowym. Analiza empiryczna na przykładzie Kanady, s. 131
 14. Roman Rzeczkowski, Janusz Tadeusz Barski, Badanie popytu w zakresie budownictwa mieszkaniowego, s. 139

© WNEiZ, 2009 -