Tom XXXII

Spis treści:
 1. Arkadiusz Graczyk, Racjonalność gospodarowania w ekonomii, s. 3
 2. Agata Kubiczek, Wybrane teorie ekonomii a modele funkcjonowania rynku pracy, s. 23
 3. Mirosław Bochenek, Ekonomiści z ziem polskich, s. 49
 4. Kinga Chalecka, Problem ograniczoności zasobów naturalnych, s. 77
 5. Ewa Zysnarska, Konsultacje ze społeczeństwem i negocjacje społeczne w ekorozwoju, s. 87
 6. Ewa Dziawgo, Analiza wrażliwości modelu wyceny warrantów, s. 101
 7. Joanna Bruzda, Identyfikacja zmian kauzalnych odstępów czasowych w liniowych zależnościach ekonomicznych, s. 115
 8. Piotr Fiszeder, Jednorównaniowe postacie modeli GARCH, s. 131
 9. Hanna Karaszewska, Włodzimierz Karaszewski, Spółki z udziałem zagranicznym w Polsce – płace, wydajność pracy, wyniki finansowe, inwestowanie
 10. Krzysztof Andruszkiewicz, Stanisław Kaczmarczyk, Planowanie strategiczne w procesie marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem, s. 185
 11. Aleksander Jakimowicz, Perspektywy rozwoju polskiego mleczarstwa na tle procesów integracyjnych w Europie w świetle teorii katastrof, s. 197
 12. Iwona Escher, Standardy etycznego postępowania w dziedzinie badań marketingowych w Polsce, s. 209
 13. Piotr Kozak, Wyniki niezrealizowane przy wycenie środków trwałych w warunkach zmienności cen, s. 225
 14. Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski, Strategie zarządzania majątkiem obrotowym na przykładzie kopalni soli, s. 247
 15. Katarzyna Goldmann, Wartości dodane internetu – problemy terminologiczne i ewidencyjne, s. 261
 16. Maria Nieżurawska, Lech Nieżurawski, Jakość żywności a preferencje konsumentów, s. 267

© WNEiZ, 2009 -