Tom XXXIV

Spis treści:
 1. Zenon Wiśniewski, Wstęp

 2. Część I: RYNEK PRACY
 3. Zenon Wiśniewski, Programy zatrudnieniowe w Polsce wobec integracji z Unią Europejską
 4. Jarosław Oczki, Potencjał migracyjny Polski w kontekście akcesji do Unii Europejskiej
 5. Monika Wojdyło-Preisner, Polityka rynku pracy na Węgrzech
 6. Kamil Zawadzki, Przejściowe rynki pracy. Nowa perspektywa europejskiej polityki rynku pracy
 7. Agnieszka Furmańska-Maruszak, Koszty pracy jako determinanta konkurencyjności

 8. Część II: POLITYKA GOSPODARCZA I WYBRANE PROBLEMY TEORII EKONOMII
 9. Włodzimierz Karaszewski, Marcin Kuzel, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw zagranicznych na gruncie eklektycznej teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych
 10. Aleksander Jakimowicz, Przydatność teorii chaosu w badaniach ekonomicznych
 11. Arkadiusz Graczyk, Psychologia a poszukiwanie mikroekonomicznych podstaw keynesizmu. Implikacje dla teorii konsumpcji
 12. Mirosław Bochenek, Rozważania o prawie gorszego pieniądza
 13. Bożena Kołosowska, Wykorzystanie indeksów Sharpe’a, Jensena i Treyn’a do klasyfikowania Otwartych Funduszy Emerytalnych
 14. Tomasz Kozłowski, Protekcja celna w Polsce

 15. Część III: METODY ILOŚCIOWE
 16. Magdalena Osińska, Procesy zawierające stochastyczne pierwiastki jednostkowe – identyfikacja i zastosowanie
 17. Joanna Bruzda, Miary zależności nieliniowej w identyfikacji nieliniowych procesów ekonomicznych
 18. Joanna Górka, Prognozowanie szeregów czasowych za pomocą filtru Kalmana
 19. Piotr Fiszeder, Dynamiczna teoria portfela
 20. Ewa Dziawgo, Parametr zmienności w modelu Blacka-Scholesa

© WNEiZ, 2009 -