Tom XXXVI

Spis treści:
 1. Beata Bazeli, Przykłady specyfikacji dynamicznych modeli zgodnych ze zmiennymi w czasie parametrami strukturalnymi
 2. Jerzy Boehlke, Miejsce i rola przedsiębiorstwa w modelu polityki konkurencji Unii Europejskiej w świetle ekonomicznej teorii firmy
 3. Joanna Bruzda, Ekwilibracja procesów finansowych
 4. Michał Czwarno, Kilka uwag na temat ontologicznych podstaw ekonomii
 5. Ewa Dziawgo, Opcje binarne
 6. Piotr Fiszeder, Estymacja współczynników beta na podstawie wielorównaniowego modelu GARCH
 7. Piotr Fiszeder, Jacek Kwiatkowski, Dynamiczna analiza zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a warunkową wariancją
 8. Tomasz Koźliński, Szwajcarska bankowość prywatna – historia, definicje, szanse i zagrożenia
 9. Beata Kurowska, Józef Stawicki, Wykorzystanie teorii rozmytości w podejmowaniu ryzykownych decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym
 10. Mirosława Lubińska, Ubezpieczenia społeczne i ich reforma w Polsce
 11. Witold Orzeszko, Modele chaotyczne w ekonomii
 12. Magdalena Osińska, Sylwia Szostak, Ekonometryczna analiza indywidualnej wydajności pracy pracowników w przedsiębiorstwie
 13. Jerzy Romański, Analiza sezonowości i kointegracji bezrobocia w powiecie świeckim z wykorzystaniem wygładzania periodycznego
 14. Elżbieta Wiśniewska, Ekonometryczna analiza procesów inflacyjnych w Polsce okresu transformacji
 15. Monika Wyrzykowska, Handel wewnątrzgałęziowy Polski z Francją w okresie transformacji

© WNEiZ, 2009 -