Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów w Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  • Redakcja ocenia wstępnie zgłaszane do druku artykuły, zwłaszcza pod względem zgodności tematyki z profilem czasopisma; jeśli treść nie odpowiada merytorycznemu profilowi pisma, Redakcja odsyła artykuł do Autora (Autorów) ze stosownym wyjaśnieniem.
  • Autor (Autorzy) zgłaszający artykuł jest zobowiązany do dołączenia oświadczenia (Deklaracja autorska).
  • Zakwalifikowany wstępnie przez Redakcję artykuł jest recenzowany z zachowaniem reguły podwójnej anonimowości (double-blind review), przez dwóch niezależnych Recenzentów-specjalistów, spoza jednostki naukowej Autora (Autorów) publikacji, którzy gwarantują niezależność opinii i brak konfliktu interesów.
  • Redakcja wybiera dwóch Recenzentów spośród osób kompetentnych w dziedzinie, której dotyczy opracowanie, legitymujących się stopniem co najmniej doktora habilitowanego.
  • Kryteria oceniania artykułu są publikowane na stronie internetowej czasopisma (Formularz recenzji).
  • Recenzent oprócz oceny poszczególnych elementów artykułu ma możliwości przedstawienia swoich uwag w formie opisowej oraz rekomenduje artykuł jako: odrzucić, poprawić i przesłać ponownie (wymagana ponowna recenzja), przyjąć po istotnych poprawkach, przyjąć po drobnych poprawkach, przyjąć w obecnej formie.
  • Autor (Autorzy) otrzymuje dwie recenzje z prośbą o ustosunkowanie się do uwag Recenzentów oraz wniesienie poprawek. Niezastosowanie się do nich wymaga pisemnego uzasadnienia.
  • Na podstawie uzyskanych ocen Redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu, przyjęciu albo odesłaniu publikacji do Autora w celu naniesienia poprawek. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek stylistycznych.
  • Lista Recenzentów jest publikowana raz do roku w papierowej wersji oraz na stronie internetowej czasopisma.

Recenzja

Sporządzenie recenzji możliwe jest po uprzednim zalogowaniu się na platformę APCZ.

Lista recenzentów współpracujących z czasopismem

Dorota Appenzeller, UE w Poznaniu
Ryszard Bartkowiak, SGH
Jan Bednarczyk, UTH
Katarzyna Bień-Barkowska, SGH
Izabela Bludnik, UE w Poznaniu
Tadeusz Bołt, UG
Krzysztof Borowski, SGH
Sebastian B. Buczek, SGH
Andrzej Cieślik, UW
Barbara Dańska-Borsiak, UŁ
Ewa Drabik, PW
Małgorzata Doman, UE w Poznaniu
Marek Drewiński, WSB we Wrocławiu
Leszek Dziawgo, UMK
Andrzej S. Fierla, SGH
Anna Górczyńska, UG
Marek Gruszczyński, SGH
Anna Harańczyk, UE w Krakowie
Zofia Hasińska, UE we Wrocławiu
Janusz Heller, UWM
Natalia Iwaszczuk, AGH
Wacław Jarmołowicz, UE w Poznaniu
Iwona Jażdżewska, UŁ
Aleksandra Jewtuchowicz, UŁ
Jan A. Jeżak, UŁ
Grażyna Juszczak-Szumacher, UŁ
Tomasz Kaczmarek, UAM
Andrzej Klasik, UE w Katowicach
Paweł Kliber, UE w Poznaniu
Wanda Kopertyńska, UE we Wrocławiu
Janusz A. Korol, USz
Tadeusz Kudłacz, UE w Krakowie
Florian Kuźnik, UE w Krakowie
Sebastian Majewski, USz
Anna Malina, UE w Krakowie
Paweł Miłobędzki, UG
Maciej Miszewski, UE w Katowicach
Grażyna Musiał, UE w Katowicach
Kesra Nermend, USz
Aleksandra Nowakowska, UŁ
Aleksandra Lityńska, UE w Krakowie
Włodzimierz Okrasa, UKSW
Ewa Oziewicz, UG
Janina Pach, UP w Krakowie
Anna Pajor, UE w Krakowie
Barbara Pawełek, UE w Krakowie
Janusz W. Piechocki, UWM
Krzysztof Piontek, UE we Wrocławiu
Joanna Plebaniak, SGH
Aleksy Pocztowski, UE w Krakowie
Błażej Prusak, PG
Krystyna Przybylska, UE w Krakowie
Piotr Pysz, WSFiZ w Białymstoku
Stanisław Rudolf, UŁ
Eugeniusz Sitek, PCz
Elżbieta Sobczak, UE we Wrocławiu
Henryk Sobolewski, UE w Poznaniu
Dariusz Sokołowski, UMK
Krystyna Strzała, UG
Ewa M. Syczewska, SGH
Marek Szajt, PCz
Mirosław Szreder, UG
Elżbieta Szulc, UMK
Halina Szulce, WSL w Poznaniu
Zygmunt Szymla, UE w Krakowie
Adam Szyszka, UE w Poznaniu
Przemysław Śleszyński, IGiPZ PAN
WaldemarTarczyński, USz
Grażyna A. Trzpiot, UE w Katowicach
Maciej Urbaniak, UŁ
Jerzy Węcławski, UMCS
Dorota Witkowska, SGGW
Janina Witkowska, UŁ
Bogdan Włodarczyk, UŁ
Mirosław Wypych, UŁ
Zofia Wysokińska, UŁ
Janusz Wywiał, UE w Katowicach
Anna Zamojska, UG
Małgorzata Zaleska, SGH
Danuta Zawadzka, PK
Jan Zawadzki, USz
Mariusz Zieliński, PŚ
Marian Żukowski, KUL

© WNEiZ, 2009 -