Przeciwdziałanie ghostwriting i guest authorship

W celu zapewnienia rzetelności naukowej Redakcja wprowadziła zaporę ghostwriting i wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. Redakcja wymaga również podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Informujemy Autorów, że wszelkie przypadki nierzetelności naukowej oraz nieuczciwości (ghostwriting i guest authorship), a w szczególności nieprzestrzeganie etycznych zasad badań naukowych, będą demaskowane włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Artykuły złożone do AUNC, Ekonomia powinny być oryginalnymi, niepublikowanymi pracami i nie mogą uczestniczyć aktualnie w innym postępowaniu wydawniczym. Przesłane materiały nie będą zwracane Autorom.

Rękopisy nie spełniające wszystkich wymagań określonych poniżej nie będą brane pod uwagę w procedurze kwalifikacji i będą zwrócone Autorom do poprawy.

Wytyczne dla Autorów

  • Artykuły złożone do Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia powinny spełniać wymogi edytorskie, które są przedstawione szczegółowo w szablonie AUNC.
  • Do pracy powinna być dołączona deklaracja autora (lub w przypadku pracy zbiorowej - osoby zgłaszającej manuskrypt). Wydrukowaną i podpisaną deklarację autorską należy zeskanować i przesłać na adres e-mail Redakcji.
  • Artykuł powinien być dostarczony w postaci pliku Microsoft Word (.docx).
  • Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia przesłanego tekstu do druku należy przesłać na adres Redakcji wydrukowaną i podpisaną "Umowę wydawniczą z autorem artykułu".

Przydatne linki

© WNEiZ, 2009 -